FAQs

stefan

Cum înscriu copilul într-o instituție de învățământ în România?

Aici vei găsi informații cu privire la măsurile luate de Guvernului României prin Ordonanțele de Urgență Nr.15 din 27 februarie 2022 și Nr.20 din 7 martie 2022 și Nr. 69 din 26 mai 2022Ordinul Ministrului Educației Nr. 5638/2020 din 28 septembrie 2020 cât și soluții alternative de învățământ pentru copiii ucraineni.

Înainte de a prezenta măsurile luate de către autoritățile române, dorim să vă facem cunoscut că în anul 2020, în România existau 64 de unități scolare cu predare în limba ucraineană sau cu predarea limbii ucrainene, organizate în județele Maramureș, Suceava, Timiș, Caraș Severin, Satu Mare, Botoșani, Arad și Tulcea. Astfel, vă puteți îndrepta atenția și asupra lor, iar lista acestor unități școlare poatea fi consultată aici.

Accesul la educație pentru copiii ucraineni oferit de statul român.

Conform Ordonanțelor emise de Guvernul României, minorii ucraineni cu formă de protecție beneficiază de următoarele drepturi în domeniul educației:

a) dreptul la educație în unitățile de învățământ din România în aceleași condiții și cu finanțare din aceleași bugete ca pentru antepreșcolarii, preșcolarii și elevii români;

b) dreptul la cazare gratuită în internatele școlare, alocație de hrană, dreptul la cazarmament, respectiv: rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale.

Sistemul de învățământ preuniversitar din România este structurat în felul următor: ciclul primar (clasa pregătitoare și clasele I – IV), ciclul gimnazial (clasele V – VIII) și liceul (clasele IX – XII). Pornind de la faptul că ciclul gimnazial în Ucraina se termină în clasa a IX-a, iar în sistemul românesc de învățământ există și clasa pregătitoare, Inspectoratul Școlar român echivalează nivelul de studii din Ucraina cu un an de studii mai puțin. Astfel dacă elevul a terminat clasa a V-a în Ucraina, se poate înscrie în sistemul românesc de învățământ cel mult în clasa a V-a.

În cazul în care se dorește acomodarea copilului cu sistemul de învățământ românesc, acesta poate fi înscris (printr-o procedură simplificată) în școlile românești ca audient.

Prin audient se înțelege elevul școlarizat într-un alt sistem de învățământ din altă țară, care își continuă, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal al elevului minor, al elevului major sau a autorității competente (depusă la orice unitate de învățământ), parcursul școlar într-o unitate de învățământ din sistemul de învățământ românesc și este înscris în cataloage provizorii, până la echivalarea studiilor și susținerea eventualelor diferențe.

În vederea intrării în colectivitate în cadrul unităților de învățământ preuniversitar, minorii vor beneficia de examinarea stării de sănătate în unitățile de învățământ și li se va elibera un document medical pentru înscrierea în colectivitate. În situația în care nu sunt vaccinați, aceștia pot beneficia de schema de vaccinare conform Programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sănătății.

Ulterior dobândirii statutului de audienți, aceștia au următoarele drepturi:

a) dreptul de a participa la activitățile educative din cadrul unităților de învățământ preuniversitar și la activitățile extracurriculare din cadrul cercurilor constituite la nivelul palatelor și cluburilor copiilor. Participarea la activitățile extracurriculare nu este condiționată de calitatea de audient;

b) dreptul de școlarizare în unități complexe de asistență medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni;

c) dreptul de a beneficia de facilitățile pentru transport local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și la transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic similar cu elevii înmatriculați în unitățile de învățământ preuniversitar din România;

d) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute la lit. c;

e) dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învățământul primar și gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare.

Minorii înscriși ca audienți pot dobândi calitatea de elev în România după recunoașterea sau echivalarea de către inspectoratele școlare, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de diferență stabilite în cadrul procedurii de echivalare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educației.

Înscrierea în ciclul gimnazial al elevilor ucraineni în școlile din România

În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Nr. 5638/2020 din 28 septembrie 2020 elevii ucraineni își pot echivala studiile depunând o serie de documente la:
a) inspectoratul şcolar judeţean/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti;
b) unitatea de învăţământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Dosarul pentru echivalarea studiilor va conţine:
a) cerere;
b) foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) – original;
c) documente şcolare din care să rezulte nivelul, durata şi promovarea clasei/ claselor pentru care se solicită echivalarea – copii şi traduceri autorizate;
d) document de identificare valabil al elevului – copie;
e) alte documente, dacă este cazul (adeverinţă emisă de autoritatea competentă din ţara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii).

Evaluarea în vederea echivalării se realizează la nivelul ultimei clase absolvite sau în curs de absolvire. Termenul de soluţionare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet.

Atestatul de echivalare emis de inspectoratul şcolar judeţean/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti este valabil pentru înscrierea în orice unitate de învăţământ preuniversitar din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării, la încadrarea pe piaţa forţei de muncă şi pentru înscrierea la cursuri de formare profesională.

Înscrierea în ciclul liceal al elevilor ucraineni

Pentru înscrierea elevilor în clasa a IX-a în învățământul gimnazial în România, conform Ordonanței de Urgență Nr. 69 din 26 mai 2022 elevii pot urma procedura de mai jos. Altfel, în orice perioadă a anului și pentru echivalarea studiilor se aplică procedura de înscriere detaliată pentru ciclul gimnazial.

Elevii ucraineni care au finalizat studiile învățământului gimnazial în România sau au finalizat studiile învățământului gimnazial în Ucraina, pe baza documentelor emise de către aceste instituții se pot înscrie la în clasa a IX-a fără a da vreun examen de evaluare și fără a li se calcula media de admitere conform procedurii învățământului românesc.

Înscrierea se face în baza opțiunilor exprimate în scris de către reprezentanții legali/ însoțitor privind filiera/ profilul/ specializarea/ calificarea profesională dorită.  Dosarul de înscriere se va depune la Inspectoratul școlar județean sau al municipiului București. Dacă vor apărea reglementările noi vom actualiza informațiile îndată ce le vom afla.

Dosarul va cuprinde cererea de înscriere redactată în limba română, engleză sau ucraineană, foaia matricolă pentru cei care au finalizat studiile învățământului gimnazial din România/ documente doveditoare ale finalizării studiilor gimnaziale în Ucraina, cartea de identitate/ pașaportul sau certificatul de naștere în original și/sau în copie, în situația în care elevii dețin aceste documente.

Evaluarea cererii, repartizarea elevului la o instituție de învățământ și comunicarea rezultatului se va face de către o comise de admitere. Elevului i se vor transmite ulterior dosarul de repartizare pe care îl va depune la unitatea de învățământ la care au fost repartizați.

Soluții alternative de învățământ pentru copiii ucraineni.

Războiul din Ucraina din nefericire continuă, iar nevoia copiilor ucraineni de a avea acces la școală în regim fizic este la fel de mare precum cea de integrare și creare de legături, cunoștințe și prieteni noi. Dezvoltarea unui copil nu constă doar în acumularea de cunoștințe, dar și accesul la educație prin comuicare și interacțiune cu semenii. În orașele mai mari din România există inițiative de școli alternative, în format fizic și cu predare în limba ucraineană, la care vă încurajăm să înscrieți copiii mai ales dacă le este greu să se acomodeze cu limba română.

Baia Mare

Бельковець Наталія
+40.755.874.651
az89823@gmail.com

Bistriţa

Павлій Оксана
+380.97.266.2760
pavlijoksana8@gmail.com

Botoşani

ПЕКА ЗАРЯНА
+40.739.182.860
zaryna@email.ua

Braşov

Natalia
+40.728.165.032

Bucureşti

Grand (sector 3-4)
Райчева Юлія Володимирівна

Caritas (sector 4-5)
Конфедерація Карітас
+40.748.403.652

Ostrivet`(sector 2, 4)
Анастасія Коновалова
+380.50.392.6612

Educator (sector 6)
Анастасія Сивак

Călăraşi

Погоріла Марта
+40.790.477.142
smartformat@gmail.com

Cluj-Napoca

Ширяєва Ксенія
+380.97.348.9988

Constanţa

Бурукова Ірина Вячеславівна
+380.93.583.1829

Galaţi

Шмиголь Олександра Сергіївна
+40.747.563.909
oleksandrashmyhol@gmail.com

Iaşi

Анжела Беляк
+40.724.966.719
beljakangela@gmail.com

Mediaș

Анастасія Бойко

Oradea

Конфедерація Карітас
+40.748.403.652

Ploieşti

Пасічник Тетяна
+40.724.651.531
skabaratanya.fox@gmail.com

Satu Mare

Дележа Альбіна
+40 748 403652

Sibiu

Дележа Альбіна

Sighişoara

Олена Ісрафілова

Suceava

Тихонова Наталія
tykhonovanv@ukr.net

Timişoara

Єцкало Ірина

Tulcea

Гук Марина Володимирівна
+40.736.759.750
Gukmarina1988@gmail.com

Proiect finanțat de Care – confederație globală care luptă de peste 75 de ani împotriva sărăciei și injustiției sociale și este coordonat și implementat la nivel național de Fundația SERA România (organizaţie neguvernamentală, non-profit, privată, care activează de 26 de ani în domeniul protecției copilului și al promovării drepturilor copiilor din România) cu sprijinul Care France și FONPC (Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Copil)